In het eerste beleidsplan werden de masseurs vrijwilligers genoemd. Echter door de vernieuwde visie worden de masseurs niet langer als vrijwilligers aangesproken. Hiervoor is gekozen omdat er nieuwe functies binnen Stichting Massage Community zijn gekomen die echt op vrijwillige basis worden ingevuld, terwijl de masseurs door middel van hun inzet de door hun gevolgde scholing terugbetalen. Hier is dan ook sprake van een bepaalde verplichting naar de stichting toe, waardoor de term “vrijwillig” niet geheel op zijn plaats was.

Werving en selectie

Nieuwe masseurs worden geworven via verschillende kanalen. Stichting Massage Community is een lokale organisatie, dus worden de masseurs zoveel mogelijk lokaal geworven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende media, zoals Facebook, Nextdoor en vacaturewebsites.

Selectiecriteria

Masseurs die voor Stichting Massage Community aan de slag gaan, zullen moeten voldoen aan de selectiecriteria. De masseur hoeft hierin geen specifieke vooropleiding te hebben. Wel is de minimale vooropleiding tenminste MBO niveau 3, gezien de zwaarte van de basiscursus. Naast deze vereiste, zijn de selectiecriteria:

  • Motivatie van de vrijwilliger
  • Bij cursussen 100% aanwezigheid
  • Waardoor de vrijwilliger een blij gevoel overhoudt aan het project
  • Ambitie om verder te gaan dan alleen de taken uit te voeren
  • Inzet na de cursus, al dan niet door middel van een commitment in de vrijwilligersovereenkomst vast gelegd
  • Het gevoel / de klik die de masseur weet te maken met het bestuur en eventuele andere recruiter

Procedure van solliciteren

De procedure van solliciteren van Stichting Massage Community gaat als volgt:

  1. De masseur meldt zich aan via de website www.stichtingmassagecommunity.nl waar een speciaal sollicitatieformulier staat. De masseur vertelt hier zijn of haar motivatie, stelt zichzelf voor, vertelt wat hij of zij kan bijdragen aan het project en geeft persoonlijke contactgegevens aan Stichting Massage Community stuurt een e-mail met de procedure in stappen en nodigt de masseur uit voor een persoonlijk gesprek met de supervisor.
  2. In het gesprek wordt de inzending uit fase 1 besproken en wordt er gekeken of er een klik is tussen de supervisor en de masseur. De supervisor stelt ook de verdere ambities vast van de masseur tijdens dit gesprek. Tenslotte wordt er een overeenkomst besproken en getekend. Deze overeenkomst wordt al verzonden bij de uitnodiging van de nieuwe masseur, zodat hij of zij goed voorbereid is in wat hij of zij kan verwachten.
  3. Indien er een overeenkomst getekend is, start de masseur met een basiscursus in massage. Indien dit niet het geval is, zal er afscheid van elkaar genomen worden. Wanneer na stap 1 blijkt dat de masseur onvoldoende geschikt blijkt te zijn, kan de masseur een afwijzing krijgen. In deze afwijzing wordt altijd de motivatie van afwijzing benoemd

Presentatie nieuwe masseur

Op de website www.stichtingmassagecommunity.nl worden de masseurs voorgesteld aan de cliënten. De masseur wordt hier getoond met een introductietekst die de masseur zelf aanlevert, samen met een foto.
Tijdens de massageavonden stelt de masseur zich altijd voor aan de cliënt die hij of zij gaat behandelen tijdens de massage. Hierin is de masseur ook meer de gastheer of gastdame.

Scholing en begeleiding

De masseur zal starten met een basiscursus in massage. Tijdens deze cursus heeft de cursist volop de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaring op te doen. Tussentijds kan de cursist vragen stellen per e-mail aan de trainer van de cursus. Deze cursus zal tenminste éénmaal per jaar plaatsvinden voor de instroom van nieuwe masseurs. Naast deze cursus is de supervisor aanwezig tijdens de massageavonden waar de masseur de supervisor vragen kan stellen over de massage of de cliënt. De masseur kan aanspraak hierop maken tot dat hij of zij afscheid neemt van Stichting Massage Community.
Na afloop van een massageavond vindt er een intervisie plaats. Tijdens de intervisie worden de verschillende ervaringen van het masseren van cliënten besproken, waardoor de ingeroosterde masseurs hier iets van kunnen leren van elkaar. Hierdoor kan de kwaliteit van de massagebehandelingen verder vergroot worden en de deskundigheid vergroot worden van de masseur. Tijdens de intervisie kan er ook gebruik worden gemaakt van andere intervisiemodellen zoals een casusbespreking of in het kort hoe het gaat met de organisatie.
Indien de masseur ambities heeft om te groeien in andere massagetechnieken, is hier mogelijkheid toe. Dit kan in tweetallen gebeuren, of indien de gehele groep hiermee instemt, als groepscursus. Bij het aanleren van nieuwe technieken gaat de verplichte aantal keren massagediensten omhoog of wordt hier een eigen bijdrage van de vrijwilliger voor gevraagd. Dit zal voorafgaand de bijscholing bekend worden gemaakt bij de masseur.

Rechtspositie masseurs

Strikt genomen hebben de masseurs geen rechtspositie bij Stichting Massage Community. Daarmee zijn zij ook niet verantwoordelijk te houden op het moment dat er problemen ontstaan binnen de organisatie of dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden hiervoor. De eindverantwoording zal ten alle tijden bij het bestuur liggen en het bestuur is ook (financieel) verantwoordelijk voor het gezond houden van de stichting.
Van de masseurs moet de stichting echter wel enkele gegevens verzamelen, daar zij een leerovereenkomst hebben, maar bovendien ook zelf massages ontvangen van collega-masseurs. Hierin bewaakt de stichting wederom de veiligheid van de masseur door contra-indicaties uit te sluiten. Eventuele bijzonderheden zullen worden genoteerd en opgeslagen worden in een persoonlijk dossier van de masseur. Deze gegevens zullen in principe niet gedeeld worden met derden zonder toestemming van de masseur. De uitzondering hierop is wanneer de masseur zijn of haar verplichtingen niet na komt en hierdoor een casus zal worden uitbesteedt aan een professional die de zaak van ons over neemt.

Inspraak

De zaken waarover masseurs inspraak hebben zijn altijd van praktische aard. Masseurs hebben niet per definitie inspraak op beslissingen die van organisatorische aard zijn die door het bestuur moeten worden besloten.
Het kan echter zo zijn dat masseurs zo nu en dan een vraagstuk krijgen vanuit het bestuur om over een item ten aanzien van de organisatie mee te praten. Hierbij wordt een vraag tijdens de intervisie of via een door het bestuur aangewezen communicatiekanaal gevraagd om mee te denken over een bepaald vraagstuk. Het bestuur verzameld in de eerste plaats de meningen van de verschillende masseurs. Vervolgens zal het bestuur de meningen met elkaar gaan afwegen. Tenslotte maakt het bestuur dan daadwerkelijk een keuze.
Masseurs kunnen ook zelf onderwerpen aandragen en er wordt verwacht van masseurs dat zij hier zelfstandig initiatief toe nemen door in de eerste plaats naar het bestuur te gaan. Het bestuur kan dan beslissen om dit verder uit te zetten als vraagstuk voor de gehele groep of door rechtstreeks een terugkoppeling te geven aan de masseur.

Vergoedingen

De masseur heeft een vergoeding ontvangen in de vorm van een cursus die de masseur bij aanvang van het dienstverband bij Stichting Massage Community heeft ontvangen. Hierin is veel tijd, energie en aandacht gestoken. Daarnaast ontvangt de masseur intervisie, coaching en kan de masseur voor vragen bij de supervisor terecht. Tenslotte kan de masseur aanvullende scholingen ontvangen, waarvoor wij dan wel een verhoogde verplichte inzet verlangen van de masseur. De hoogte hiervan is vooraf vastgesteld en kan de masseur hiermee instemmen.
Voor opdrachten bij organisaties en bedrijven kan de masseur mogelijk een kleine vergoeding ontvangen. De hoogte hiervan zal ten alle tijden voor het aannemen van de opdracht bekend worden gemaakt bij de masseur.

Indien de masseur bepaalde onkosten moet maken ten behoeve van de Stichting Massage Community, kan de masseur voorafgaand het maken van deze kosten, het bestuur vragen of er een vergoeding mogelijk is. De vergoeding voor onkosten zijn nooit hoger dan de werkelijke kosten. De stichting betaalt geen onkosten waarvoor voorafgaand geen toestemming is verleend.