Datum: 18 december 2018

Definities in deze voorwaarden

• SMC: Dit is de afkorting van Stichting Massage Community.

• Cliënt: Dit is de persoon die diensten van massages afneemt bij SMC. Naast het begrip cliënt kan ook het begrip klant worden gebruikt.

• Masseur: Dit is de persoon die de aan de cliënt te geven massage uitvoert.

• Leerling: Dit is de persoon die in opleiding is tot basis masseur inclusief de periode waarin hij of zij de interne stage bij SMC volgt.

• Overeenkomst: Dit zijn de afspraken die worden gemaakt tussen SMC en een individu of een organisatie.

• Gebruiker: Dit is de persoon die nog geen afspraak bij ons heeft gemaakt, maar wel gebruik maakt van de website van SMC.

Artikel 1: Acceptatie en aansprakelijkheid

1.1 De gebruiker dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van SMC om cliënt te kunnen worden bij SMC.
1.2 De cliënt is verantwoordelijk voor het geven van correcte en actuele medische informatie voorafgaand het geven van de massage. Eventuele wijzigingen dient de cliënt op zijn intakeformulier te vermelden of een nieuw intakeformulier te downloaden en in te vullen.
1.3 Cliënten worden alleen geaccepteerd indien zij voldoen aan de inkomstencriteria zoals door SMC vastgesteld. Deze criteria worden aan het begin van elk nieuw kalenderjaar vastgesteld. SMC behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren. Dit kan optioneel zonder opgaaf van reden.
1.4 Indien de cliënt een afspraak maakt via het online reserveersysteem, gaat SMC ervan uit dat de cliënt aanwezig is op de gereserveerde datum en tijd. De cliënt ontvangt bij een annulering vanuit SMC altijd een annuleringsbericht of in geval van bevestiging een afspraakbevestiging, uiterlijk 48 uur voor aanvang van de massage afspraak.
1.5 Indien de cliënt SMC aansprakelijk wil stellen, dient dit schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen na afloop van de afspraak. SMC reageert dan uiterlijk binnen 10 werkdagen op dit bericht.
1.6 Indien de cliënt voor het eerst gebruik wil maken van de diensten van SMC, wordt er een aanbetaling gevraagd ter hoogte van € 7,50, welke de cliënt kan voldoen middels een bankoverschrijving, iDEAL betaling of automatische incasso. Er kan afhankelijk van het gekozen betaalmiddel een meerprijs in rekening worden gebracht.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden en (buiten)gerechtelijke incasso cliënten

2.1 Voorafgaand aan de massage zal de cliënt middels een pinbetaling de massage voldoen. Het is mogelijk voor de cliënt om de massage middels een automatische incasso te voldoen.
2.2 In geval van een factuur of gestorneerde automatische incasso, dient de factuur of incasso uiterlijk binnen 14 dagen betaald te zijn.
2.3 Indien de betaling niet is voldaan binnen 14 dagen, ontvangt de cliënt een herinnering. De cliënt wordt in de gelegenheidgesteld om de factuur alsnog te voldoen binnen een nieuwe termijn van 14 dagen. De cliënt wordt hierbij tevens geattendeerd op de mogelijk bijkomstige kosten bij het uitblijven van de betaling.
2.4 Indien de betaling niet is voldaan binnen 30 dagen, kan SMCde openstaande notaovergedragen naar een incassobureau. De daarbij komende kosten zijn voor rekening van de cliënt, waaronder eenrente van 3% over het openstaande bedrag.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden en (buiten)gerechtelijke incasso leerlingen

3.1 De leerling vult bij aanvang van de cursus een incassomachtiging in om de borgstelling van de cursus middels een automatische incasso te voldoen.
3.2 Indien de leerling voortijdig de opleiding beëindigt, is de leerling de gemaakte opleidingskosten verschuldigd verminderd met een bedrag in evenredigheid aan de (eventuele) inzet op de massage avonden. De gemaakte opleidingskosten worden middels een automatische incasso geïncasseerd.
3.3 Indien de automatische incasso wordt gestorneerd, zal er een tweede poging plaats vinden om de automatische incasso alsnog te doen. Hiervoor word een extra bedrag in rekening gebracht van € 1,50.
3.4 Indien de betaling van de borgstelling of factuur uitblijft vanwege het beëindigen van de opleiding, zal na 14 dagen een betalingsherinnering gestuurd worden naar de leerling. De leerling word erop geattendeerd dat de betaling binnen 14 dagen voldaan moet worden. De leerling word er tevens op geattendeerd dat er bijkomende kosten zijn bij de uitbesteding van de vordering.
3.5 Indien de betaling niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden, zal de vordering worden overgedragen naar een incassobureau. De daarbij komende kosten zijn voor rekening van de leerling, waaronder een rente van 10% over het openstaande bedrag.

Artikel 4: Annulering of beëindiging van diensten

4.1 Indien een leerling zijn of haar opleidingstraject beëindigt, zullen de afspraken gelden zoals in de individuele leerovereenkomsten zijn vormgegeven.
4.2 Een cliënt kan tot 72 uur voor aanvang van de massageafspraak de afspraak kosteloos annuleren.
4.3 SMC behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de afspraak te annuleren in geval van overmacht, ziekte of calamiteiten. SMC zal dan, indien gewenst, onmiddellijk een nieuwe afspraak met de cliënt inplannen.
4.4 Indien de cliënt te laat is op de afspraak, gaat dit af van de geboekte massagetijd. Indien er minder dan 15 minuten resteert, is het mogelijk dat de beoogde massage niet meer gegeven kan worden en als alternatief een andere massagevorm wordt gegeven.
4.5 In het geval de cliënt niet verschijnt op de gereserveerde afspraak (een zogenaamde no show) geldt er een verhoogd tarief welke in rekening word gebracht ter hoogte van € 25,-. De afwikkeling van de betaling vindt plaatsconform artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
4.6 Indien de cliënt contra-indicaties heeft voor de beoogde massage of onvoldoende gezond is voor de massage, kan SMC besluiten de beoogde massage niet te geven. De cliënt krijgt dan een alternatief of word doorverwezen naar een (huis)arts.
4.7 Indien een leerling of masseur op welke wijze dan ook geïntimideerd wordt door de cliënt, kan de cliënt worden uitgesloten van verder gebruik van de diensten van SMC.

Artikel 5: Garantie

5.1 SMC geeft enkel en alleen inspanningsgarantie. Dit wil zeggen dat de leerlingen en masseurs van SMC hun uiterste best doen om aan de massagewensen van de cliënt tegemoet te komen, binnen de door SMC gestelde kaders.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Alle masseurs hebben bij aanvang van hun opleiding een geheimhoudingsclausule ondertekend om hetgeen wat besproken wordt met de cliënten niet met derden buiten SMC te delen.
6.2 Wij verwachten van cliënten dat zij persoonlijke informatie, welke hen bij SMC ten gehore is gekomen, niet publiceren in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Klachten

7.1 De cliënt kan klachten binnen 5 werkdagen mailen naar de supervisor via . De cliënt mag binnen uiterlijk 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en zo mogelijk ook een eerste reactie verwachten van de supervisor.
7.2 Klachten dienen zo spoedig mogelijk nadat deze zijn ontstaan kenbaar te worden gemaakt en indien mogelijk bij voorkeur met fotografisch materiaal onderbouwd te worden.
7.3 Alleen de cliënt zelf kan een klacht indienen. Klachten van derden worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8: Reclames en acties


8.1 Reclames en acties kennen een bepaalde geldigheidsduur. Deze staat vermeld bij de betreffende actie of reclame.
8.2 Reclames en acties met korting kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Ook kunnen reclames en acties niet gecombineerd worden bij het gebruik van cadeaubonnen.
8.3 Reclames en acties kunnen alleen betaald worden met het aangegeven betaalmiddel van de actie.

Artikel 9: Offertes, tarieven, toeslagen en prijswijzigingen

9.1 Een offerte blijft geldig voor de duur van 30 dagen na verstrekking. Het akkoord geven voor de offerte kan door de offerte uit te printen, te ondertekenen, in te scannen en te retourneren.
9.2 SMC behoud zich het recht voor om ten alle tijden de tarieven aan te passen. Echter zal SMC dit zo spoedig mogelijk in alle redelijkheid vermelden richting cliënten. De tarieven worden tenminste éénmaal per jaar herzien op 1 januari.
9.3 De tarieven zijn vastgesteld per tijdseenheid. Binnen deze tijdseenheid vallen naast de massage de volgende activiteiten: ophalen van uit de wachtruimte, verwerking van de betaling, het doornemen van de intake doorgenomen, de rapportages van de voorgaande keer of keren, het rapporteren na afloop van de massage, de afsluiting en het omkleden.

Artikel 10: Abonnementen

10.1 SMC biedt voor maximaal 60% van de beschikbare tijd de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten. Indien meerdere cliënten hiervan gebruik willen maken, kan er een cliënt eventueel op een wachtlijst worden geplaatst.
10.2 Abonnementen bij SMC worden afgesloten voor een duur van 6 maanden.
10.3 Abonnementen kunnen uitsluitend middels een automatische incasso worden afgesloten. De cliënt verstrekt hiervoor een doorlopende machtiging aan SMC en geeft toestemming om deze gegevens gedurende de periode dat de incasso loopt, te bewaren en gebruiken.
10.4 Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden, maar uitsluitend bedoeld voor de cliënt die het abonnement heeft aangekocht.
10.5 Het abonnement betreft een “strippenkaart” waarmee de massages worden afgeboekt. Het massagetegoed blijft tot 3 maanden na afloop van het abonnement geldig.
10.6 Gedurende het abonnement behoudt de cliënt het recht om gebruik te blijven maken van de tariefschijf geldend op het moment van afsluiten van het abonnement.